Dětská skupina DS Montessori Plasy

O metodě Montessori

Maria Montessori

Maria Montessori
(*1870 ✝1952)


„Kdokoli zasahuje do života dítěte, dotýká se nejcitlivější částice celku, která má kořeny v dávné minulosti a směřuje k nedozírné budoucnosti“

Svobodná volba práce

Dítě má možnost samo ovlivňovat to, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho. Svobodná volba má však také svá omezení, protože svoboda a disciplína se vzájemně podmiňují. Jsou to „dvě strany jedné mince“. Během činnosti dítě poznává své možnosti, ale také své hranice – aktuální hranice svých dovedností a rozumu, hranice věcí, hranice času a hranice, které kladou rodiče a učitelé

Respektování senzitivních (citlivých) období

Dítě má možnost samo ovlivňovat to, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho. Svobodná volba má však také svá omezení, protože svoboda a disciplína se vzájemně podmiňují. Jsou to „dvě strany jedné mince“. Během činnosti dítě poznává své možnosti, ale také své hranice – aktuální hranice svých dovedností a rozumu, hranice věcí, hranice času a hranice, které kladou rodiče a učitelé

Ruka je nástrojem ducha

Dítě si prostřednictvím ruky podrobuje své okolí. Chce se všeho dotýkat, všechno ohmatat a chce s předměty manipulovat. Ruce dítěte zkoumají, získávají informace a také napodobují činnost dospělých. Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči.

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessori, se stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je pomáhat dítěti vlastními silami a svým tempem získávat nové vědomosti a dovednosti o světě, který ho obklopuje.

Připravené prostředí - rozvíjení činnosti smyslových analyzátorů

Pracovní místo, pomůcky a předměty určené k manipulaci je třeba pro děti vhodně připravit a uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení si nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci. Předměty jsou chápány jako „výživa“ pro duševní vývoj. Jejich úkolem je podporovat samostatnost dítěte a jeho aktivitu. Pedagog zajišťuje, aby se děti mohly v připraveném prostředí rozvíjet. Sám se stává součástí tohoto prostředí a je připravený kdykoliv dítěti pomoci. Dětem nic nevnucuje, ale stává se jejich zkušenejším kamarádem.

V montessori výuce je studijní plán rozdělen do následujících oblastí:

- Praktický život
- Smyslová oblast
- Jazyk
- Matematika
- Kosmická výchova

Každá oblast čítá mnoho materiálů a hodin výuky, které mají logický sled a zaměřují se na individuální potřeby dítěte. Vyzdvižení nejzajímavějších informací, kontrola chyb a jasné cíle - to jsou hlavní body objevující se v každé výukové hodině. Během výuky využíváme pomůcky navržené ke konkrétnímu účelu v dané oblasti.