Dětské skupiny Na Zelené louce

K Zelené louce 90, Plzeň – Valcha


Dětské skupiny Na Zelené louce

V květnu 2018 jsme otevřeli dvě dětské skupiny s celkovou kapacitou 24 míst. Umístění v areálu Sokola Valcha jsme zvolili jako nejlepší variantu pro děti z pohledu okolní přírody, dětského hřiště, tělocvičny a nově vybudovaných tříd pro děti. Vybudování a provoz školky je podpořeno dotací MPSV pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Navazujeme na naší zkušenost se zřízením a provozem Mateřské školy Montessori Plzeň, umístěnou v centru Plzně. Vedení a přístup k dětem bude v duchu principů výchovy Marie Montessori. Předpokládáme, že dětské skupiny Na Zelené louce vyplní nedostatečnou kapacitu pro děti předškolního věku na Valše a okolí.
Ve školce vytváříme kvalitní prostředí, které podporuje přirozenou zvídavost dítěte a pomáhá plně rozvinout jeho potenciál v duchu myšlenky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.
Při výuce, v níž převládá učení skrze proces pozorování, manipulace s pomůckami, individuální i skupinová práce, jsou zapojovány všechny smysly. Dítě vstřebává informace vlastním tempem a bez tlaku.
Páteční dopoledne navíc obohacujeme program dětí o sportovní aktivity v TJ Sokol, v jehož rámci se zaměřujeme na rozvoj sportovní všestrannosti dětí.
Dvakrát do měsíce do naší školky přichází také lektorka hudební výchovy, která děti hravou formou seznamuje se základy rytmu, not, zpěvu a hry na klavír.
POPIS NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ
Jak již náš název napovídá, naše školka vznikla opravdu na zelené louce. Ve třicátých letech minulého století zde vznikala Tělovýchovná jednota Sokol Valcha. Postupně se přistavovaly další a další části. Dům, ve kterém se nachází školka Na Zelené louce dnes, byl postaven jako poslední a spojuje celý areál v komplex šesti, do sebe propojených budov.
Z dvou stran máme les, z dvou stran sportoviště s dětským hřištěm. Do Plzně se dostaneme jen, když jedeme na výlet do knihovny, ZOO, divadla apod. Naše školka bere blízkost lesa jako svoji obrovskou devizu a snažíme se zde proto trávit co nejvíce času. Velkou část výuky se také snažíme koncipovat do přírody. I hlavní výuková řízená činnost proto velmi často probíhá venku v lese, na louce, u vody apod.
V nejbližším okolí školky rostou listnaté i jehličnaté stromy a keře - smrk ztepilý, borovice černá, několik druhů bříz (bělokorá, pýřitá, papírovitá), dub Gambelův, buk lesní, topol bílý, jabloň domácí a jabloň lesní, třešeň ptačí, vrba, růže šípková, zlatice apod..
GEOGRAFICKÝ POPIS
Valcha je osada a katastrální území, jež je součástí plzeňského městského obvodu Plzeň 3. Osada se nachází jen na části katastru, zbytek tvoří okrajovou severní část Litic. Okolo roku 1352 držitelé hradu Litice – Rous starší a Protiva – dali Chotěšovskému klášteru polnosti mezi Liticí a Lhotou jako náhradu za role zatopené novým rybníkem Lašitovem.
Roku 1924 zakoupilo město Plzeň v pozemkové reformě část chotěšovského statku včetně pozemků bývalé Kolonie a okolí. Pozemky o celkové výměře 10 hektarů, 44 arů a 68 m² byly rozparcelovány na 62 stavebních míst. v průběhu čtyř roků bylo postaveno 30 domků a dalších 32 muselo být dostavěno v následujících dvou letech. Tak vznikla nová osada, která dostala jméno Valcha. Jméno dostala osada podle dnes již neexistující „Staré Valchy“. Byla to valchovna sukna, která se nacházela v polovině 19. století pod hrází bývalého rybníka Lašitova na místě, kde dříve stál mlýn napájený vodou z rybníka. Z tohoto objektu se částečně zachovala pouze bývalá stodola (st. parcela č. 103), dnes přestavěná na sklad a moštárnu Českého zahrádkářského svazu.
FAUNA
Fauna v okolí Valchy je velice pestrá. Nachází se zde i několik ohrožených druhů. U vyrovnávací nádrže se můžeme setkat s vodním ptactvem, jako je volavka popelavá, racek chechtavý, labuť velká, kachna divoká, ledňáček říční, čáp bílý. Ve volné přírodě se setkáme s velkým množstvím druhů dalších ptáků (kos černý, vrabec polní, červenka obecná, jiřička obecná, sýkora koňadra, sýkora modřenka strakapoud prostřední, straka obecná, sojka obecná, žluva hajní), obratlovců (veverka obecná, krtek obecný), motýlů (babočka paví oko, babočka kopřivová, bělásek řeřichový, bělásek zelný, žluťásek řešetlákový, otakárek fenyklový). Na Valše můžeme vidět celou řadu hmyzu – slunéčko sedmitečné, mravenec obecný, vosa obecná, včela medonosná, chrobák velký, ruměnice pospolná. Žijí zde také chránění živočichové, např. užovka obojková, ještěrka obecná, ježek západní, čmelák luční nebo slepýš křehký a ořešník kropenatý. V přilehlém lese se nyní v posledních letech přemnožila divoká prasata. Ta nám činí nemalé potíže, neboť v době jejich odstřelu nemůžeme s dětmi chodit do lesa.
FLÓRA
Lokalita Valchy nabízí také velmi rozmanitou flóru. Ve zdejších lesích se setkáme s listnatými i jehličnatými stromy. Mezi nejvíce zastoupené stromy v těsném okolí školky patří bříza bělokorá, borovice lesní, topol osikaVyskytuje se zde také buk lesní, dub letní, dub Gambelův, topol bílý, jabloň domácí a jabloň lesní, třešeň ptačí, vrba, růže šípková, zlatice apod. Z jehličnatých stromů převládá smrk ztepilý, který doplňuje borovice lesní, modřín opadavý. Mezi velkým množstvím lučního kvítí lze vyjmenovat alespoň smetánku lékařskou, sedmikrásku chudobku, kopretinu bílou, jitrocel kopinatý, violku vonnou.
Z červeného seznamu ohrožených druhů zde můžeme najít lipnici mrvku myší ocásek, kruštík širokolistý pravý nebo zeměžluč okolíkatou.
VODSTVO
Valcha je jedinečná svojí vazbou k vodám stojatým i tekoucím. Část osady se rozkládá na místě bývalého rybníka, jehož zdrojem byl Luční potok, který protéká středem obce. Valcha dostala své jméno po vodním mlýnu a vodou poháněné valchovně sukna. U hranice katastru se rozkládá vodní nádrž České Údolí napájená řekou Radbuzou
Ve zdejších vodách najdeme karase obecného, kuňku žlutobřichou, čolka obecného, ropuchu obecnou, skokana štíhlého a čolka velkého.